Spring til indhold

Handels- og leveringsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er for slutkunder såvel som partnere. Såfremt der er tale om partnersalg, er det partnerens ansvar at videregive salgs- og leveringsbetingelser.

Det er kundens pligt, til enhver tid, at oplyse Uniserv Denmark de korrekte adresse- og kontaktoplysninger såsom CVR-nummer, telefon og e-mail samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og kontraktudfærdigelser. Såfremt Uniserv Denmark finder kontraktoplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medføre, at Uniserv Denmark må lukke for kundens services.

Uniserv Denmark yder dagligt kundesupport mellem 08:00 og 15:00 via support@uniserv.dk

Alle varer leveres enten med egen vogn eller med ekstern fragtmand. Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal kunden straks gøre Uniserv Denmark opmærksom på dette. Der skal ligeledes rettes henvendelse, såfremt faktura/følgeseddel og de leverede varer ikke stemmer overens. Henvendelsen skal finde sted enten skriftligt, pr. e-mail eller pr. telefon. Der tages i leveringen forbehold for udsolgte varer, herunder eventuelle restordrer.

For at Uniserv Denmark kan gennemføre en indgået aftale, er det afgørende, at kunden medvirker aktivt i processen. I den forbindelse har kunden blandt andet pligt til at informere Uniserv Denmarks konsulenter om alle forhold, der har betydning for en aftales gennemførelse, samt at bidrage til tilrettelæggelsen af arbejdet og tildele egne ressourcer, således at aftalen kan udføres som aftalt. Kunden er endvidere ansvarlig for IT-installationer, kommunikationslinjer, og for at der til enhver tid er taget fornødne backup, således at kundens data altid let kan rekonstrueres.

I det omfang Uniserv Denmark skønner det nødvendigt for en aftales gennemførelse, skal kunden for egen regning give konsulenterne adgang til kundens IT-installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning. Endvidere skal kunden stille de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne. Arbejdspladserne skal være forsynet med IT-installationer, kommunikationsfaciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning.

Såfremt kundens forhold betyder, at den aftalte ydelse ikke kan leveres, faktureres kunden den aftalte ydelse, hvorfra der fratrækkes Uniserv Denmarks eventuelle andre faktureringer for arbejde udført af de pågældende konsulenter for andre kunder i samme periode.

Uniserv Denmark kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser under samarbejdsforholdet.

Vores betalingsbetingelser er 5 dage netto. Ved manglende rettidig indbetaling tillægges 4% rente pr. påbegyndt måned samt 100,- i administrationsgebyr pr. rykker. I tilfælde af retslig incasso dækkes samtlige udgifter i denne forbindelse af kunden.

Er betaling ikke Uniserv Denmark i hænde senest på forfaldsdatoen, vil købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.

Uniserv Denmark forbeholder sig ret til, uden videre, at levere varer pr. efterkrav.

Kunder, der har indgået en samhandelsaftale med Uniserv Denmark, ydes kredit i henhold til den skriftlige aftale. Ved oprettelse af konto hos Uniserv Denmark, kreditvurderes alle kunder. Kreditvurderingen foretages inden for 48 timer af vores debitorbogholderi. Ved oprettelse af konto skal der opgives korrekt virksomhedsnavn, adresse og telefonnummer, samt CVR-nummer.

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og inden for 3 dage, såfremt varen ikke er beskadiget, ubrudt og den leveres retur i original emballage. Der beregnes 20% af varens pris i returomkostninger, som dækkes af kunden. Skaffevarer tages ikke retur.

Alle priser er ekskl. 25% moms. Vi forbeholder os ret til at foretage løbende prisjusteringer i henhold til gældende markedspriser uden yderligere forudgående varsel.

Uniserv Denmark er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af Uniserv Denmark. Uniserv Denmark hæfter dog ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Uniserv Denmark kan alene drages til ansvar for produkter/ydelser, der er behæftet med væsentlige fejl eller mangler, der skyldes mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige/uegnede komponenter, netværk, software, hardware eller andre materialer, som er leveret af Uniserv Denmark. Ansvar kan endvidere alene gøres gældende, såfremt produktet/ydelsen er forsvarligt installeret og supporteret, og af kunden er anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge Uniserv Denmarks specifikationer.

Uniserv Denmark er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes mangelfuld support/vedligeholdelse; urigtig installering foretaget af kunden; ændringer foretaget uden Uniserv Denmarks skriftlige samtykke eller reparationer, opdateringer eller andre ændringer, som kunden har udført uden Uniserv Denmarks forudgående skriftlige samtykke.

Hvis Uniserv Denmarks ydelse til kunden omfatter produkter eller delprodukter, som er købt hos en tredjemand/underleverandør, og som Uniserv Denmark ikke har ansvaret for udviklingen eller produktionen af, er Uniserv Denmark – uanset hvad der står i resten af nærværende forretningsbetingelser – kun ansvarlig i det omfang, tredjemanden/underleverandøren har påtaget sig garantiforpligtelsen.

Leveringstider, som måtte være angivet i en indgået aftale, er alene vejledende og Uniserv Denmark kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sådanne leveringstider.

Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af kunden.

Uniserv Denmarks eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan aldrig overstige 50 % af kundens betalte vederlag i henhold til ordren. Indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data eller kundens omkostninger til tredjemands-afhjælpning erstattes ikke.

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer, herunder restordrer, svigtende leverancer fra vores leverandører, ændrede produktspecifikationer og force majeure.

Forhindres en af parterne i at opfylde sine forpligtelser efter denne aftales bestemmelser på grund af force majeure, suspenderes den pågældendes forpligtelse indtil det tidspunkt, hvor forhindringens ophør igen gør parten i stand til at opfylde sine forpligtelser.

Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den berørte part uden ophold informerer den anden part om årsagen til den manglende opfyldelse af aftalens forpligtelser.

Forudsat at leverandøren har handlet forsvarligt og foretaget alle kommercielt rimelige og relevante handlinger for at forhindre problemets opståen, kan leverandøren ikke drages til ansvar for følgende omstændigheder:

  • Manglende leverancer fra underleverandører
  • Driftsproblemer forårsaget af enten kundens eller leverandørens underleverandører
  • Brand eller hærværk
  • Nedbrud i lokalnetværket hos kunden
  • Strejke og lock out.
  • NON DISCLOSURE, TAVSHEDSPLIGT, DOKUMENTER, VIDEN OG UDSTYR

    Uniserv Denmark bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, knowhow m.v. der er udviklet eller anvendt af Uniserv Denmark til leverance af Uniserv Denmarks produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow – herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til Uniserv Denmark i forbindelse med opfyldelse af aftalen – må af Uniserv Denmark kun benyttes til udførelse af sit virke for kunden.

Kunden kan til enhver tid påkræve supplerende non disclosure i forbindelse med installationer eller varetagelse af fortrolige data. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale.

Nærværende forretningsbetingelser er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem Uniserv Denmark og kunden.

Uniserv Denmark forholder sig retten til, til enhver tid, at ændre gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på Uniserv Denmarks hjemmeside uniserv.dk